Verslagen 2020

van secretaris, penningmeester, ledenadministartie en website

Beste leden van Sopij. 

Normaal gesproken zouden wij u deze cijfers presenteren tijdens een vergadering.  Covid 19 maakt dit vooralsnog niet mogelijk. Wij willen graag dat u er kennis van neemt en eventuele vragen/opmerkingen kunt sturen naar onze secretaris Henk Prins.  Zijn e-mailadres is: prins.henk48@gmail.com 

De verslagen worden rond 1 mei 2021 weer van de site verwijderd.

Het bestuur van Sopij.


JAARVERSLAG 2020 SOPIJ

Sopij is opgericht op woensdag 4 september 2019 bij notariële akte. Het bestuur van Sopij is gekozen op donderdag 28 november 2019 tijdens de Algemene Leden Vergadering in zalencentrum Urbana.

Sopij beschikte in het jaar 2019 niet over financiële middelen. Er is in dat jaar wel een bankrekening geopend. De eerste gelden zijn voorgeschoten door onze penningmeester met het gevolg dat Sopij op 1 januari 2020 startte met een financieel tekort van € 50,00.  Voordat Sopij een officiële vereniging werd was er al een leden bestand van 486 leden.

Vanaf 2020 was een verplichting van de Nationale Politie tot het heffen van contributie. Het bestuur van Sopij besloot het ledenbestand te moderniseren om vanaf 2020 uitsluitend digitaal met de leden te communiceren.

Het bijgesloten verslag van de ledensecretaris geeft aan dat dit gevolgen heeft voor het ledenaantal. Met een nieuw ledenbestand van 292 leden gaan wij het jaar 2021 in.  Dit jaar zijn ons weer meerdere gepensioneerde leden ontvallen.

Het bijgesloten verslag van de penningmeester geeft aan dat Sopij in het jaar 2020 twee keer een bijdrage van de Nationale Politie kreeg, te weten een nabetaling over 2019 en de bijdrage voor 2020. Dit betekende dat het voorschot aan de penningmeester kon worden terugbetaald en er voldoende middelen waren voor het organiseren van activiteiten voor de leden.

Covid-19 maakte al snel het organiseren van activiteiten nagenoeg onmogelijk. Toch is er in de zomer een activiteit georganiseerd waar 141 personen aan meededen. In een vijftal sessies kwamen groepen leden bij elkaar in de Koperen Hoogte in De Lichtmis (gem. Zwolle), waar men op kosten van de vereniging met koffie en gebak werd onthaald. Ook werd een drankje aangeboden. Helaas konden alle andere activiteiten geen doorgang vinden. Aan het eind van het jaar stuurde het bestuur van Sopij mede namens de Nationale Politie alle leden een Kerstkaart met bijgesloten een bloemenbon om de Kerst wat op te vrolijken.

De ALV van 2020 kon vanwege covid-19 dus ook geen doorgang vinden. Digitaal is in november 2020 een ALV georganiseerd, waarbij er geen opmerkingen kwamen over het beleid van het bestuur en werd de periodiek aftredende voorzitter herkozen.

Als kascommissieleden meldden zich aan Jan Spiele en Jaap Berghuis. De beide kascommissieleden zullen in januari 2021 de boekhouding van onze penningmeester controleren.

Huidige bestuur SOPIJ:

voorzitter : Adrie Vaarkamp, aftredend in 2023

vicevoorzitter : Stephan Kamphuis, aftredend in  2022

secretaris : Henk Prins, aftredend in  2021

penningmeester : Herman Nagelmaeker, aftredend in 2022

ledensecretaris/ webredactie: aftredend in Tonny Pool 2021

Door covid-19 vonden er dit jaar maar 4 vergaderingen van de Nationale Politie eenheid Oost plaats te Apeldoorn.

Drie van deze vergaderingen werden door het bestuur bezocht. Tijdens deze vergaderingen werd er veel over de heffing van contributie gesproken en met name omtrent de contributie welke SOPIJ tijdens de ALV in 2019 had besloten. Met name de andere districten vonden onze contributie van € 5,00 te laag. Tijdens de vergaderingen werd er gesproken over een bandbreedte van tenminste € 10,00.

Dit zal in 2021 via een digitale ALV aan onze gepensioneerde leden worden voorgelegd.

Het bestuur van Sopij vergaderde in totaal 8 keer. Tijdens 3 vergaderingen werden vanaf het politiebureau brieven naar de leden gestuurd voor o.a. aanmelding en de Kerstkaart. Deze zijn met toestemming van de politie verstuurd in dienstenveloppen.

Belangrijke punten tijdens de vergaderingen waren: de opgelegde contributie, de inmenging van andere districten m.b.t. onze contributie, de vraag of onze leden de contributie vaststellen dan wel andere districten of de politie, de ledenadministratie en het besluit om een vergadering van verenigingen van oud-werknemers niet te bezoeken vanwege de inmenging rond onze contributie.

Tijdens vergaderingen van eenheid Oost, welke door bestuursleden van SOPIJ werden bezocht, werd regelmatig geschermd dat men handelde volgens de regels die hen ook opgelegd waren. Zoals het oprichten van een vereniging, wie er lid mochten zijn, hoe hoog het lidmaatschap moest zijn etc. Tijdens deze vergaderingen werd meerdere keren gevraagd om de reglementen te mogen inzien. Die kregen we niet en als laatste kregen we te horen dat er in het geheel geen landelijke reglementen waren.

Derhalve besloot het bestuur om een WOB verzoek te zenden naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid teneinde duidelijkheid te krijgen over landelijke richtlijnen voor besteding van gelden bestemd voor oud-werknemers en bezwarenprocedures.

De achterliggende gronden zijn om te komen tot een eerlijke en rechtmatige verdeling van overheidsgelden.

Zwolle, 26 januari 2021.

Henk Prins

secretaris SOPIJ


Verslag Penningmeester Sopij.

Op 31 december 2020 waren er aan inkomsten totaal €. 10.103,99. De inkomsten bestonden uit:  Bijdrage Nationale politie €. 8.408,00; bijdrage leden € 1.645,99 en een eerste storting van €50,00.

Er zijn 2 leden geweest die een extra bijdrage aan de vereniging hebben betaald als stimulans voor het opzetten van Sopij.

De totale uitgaven bedroegen €. 6.428,35. De uitgaven betroffen voornamelijk kosten cadeaubonnen €. 4.515,00; bezoek koperen hoogte €. 1.410,00 en kerstkaarten €. 96,80. Daarnaast werden er kosten gemaakt voor internet, Kamer van Koophandel en maandelijkse kosten aan de bank( €.12.95). Kilometervergoeding naar vergaderingen in Apeldoorn en Almere. Ook zijn er terugbetalingen geweest aan leden die hun partner hadden opgegeven als lid van Sopij en de €.50,00 die als voorschot werd betaald. Het huidige voordelige saldo is €. 3.675,64.

Op donderdag 14 januari 2021 hebben J. Berghuis en J. Spiele de kascontrole gedaan. 

Herman Nagelmaeker,

Zwolle, 15 januari 2021.


Kascontrole SOPIJ op donderdag, 4 januari202. 

Op donderdag 14 januari202L hebben, Jan Spiele en ondergetekende Jaap Berghuis, de kas van de SOPIJ gecontroleerd bij de Penningmeester, Herman Nagelmaeker. De controle vond plaats in het tijdvak vanaf de oprichting t/m 31-12-2020. Tijdens deze controle is uit niets gebleken dat de kas niet klopt en/of dat er ongerechtigheden in de boekhouding zaten. De penningmeester heeft goed werk verricht. Wij verzoeken de algemene vergadering van de Sopij dan ook de jaarstukken goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. 

Zwolle, 4 januai 2021.

was getekend, Jaap Berghuis. 


Jaarverslag 2020.

Ledenadministratie/webredactie

Het ledenbestand van de SOPIJ heeft in 2020 vorm gekregen en richt zich met name op communicatie via internet.

We werden verplicht door de Nederlandse Politie om onze leden te registreren en contributie te heffen.

Met als basis de lijst met namen van de afgelopen bijeenkomsten zijn we begonnen. Hierop stonden ruim 475 namen. De collega's, zijn twee maal schriftelijk benaderd en in de gelegenheid gesteld om lid te worden van de SOPIJ.

Hierop hebben 290 leden gereageerd en deze hebben zich als lid aangemeld van de SOPIJ. Eind 2020 hebben we in totaal 294 betalende leden. Deze hebben hun contributie van € 5,- voor 2021 voldaan. Voor het einde van 2020 zijn drie leden overleden en in december 2020 heeft zich 1 gemeld, die nog niet had betaald.

Hierdoor werd het totaal aantal leden op 31 december 292.

Door de maatregel van de Politie om ons als vereniging te laten registreren zijn we in totaal 198 collega's kwijt geraakt. Dit zal meerdere oorzaken hebben, waarbij ook de handigheid met het internet en de leeftijd van de betrokkenen mee zal spelen.

Helaas hebben we door overlijden ook collega's verloren:

Boudewijn Blum, Jan Elzink en Jan Boesjes.

Ook heeft de Sopij het middel website aangegrepen om met de leden te communiceren. Op de website WWW.SOPIJ.NL informeren we de leden en aankomende leden over onze vereniging.

Via de website kun je jezelf aanmelden als lid van de SOPIJ.

Ledenadministratie/webredactie

Tonny Pool

21 januari 2021