Bestuur

Sopij

Het bestuur van de Sopij wordt gevormd door:                                        Rooster van aftreden in:

Voorzitter:  Adrie Vaarkamp                                                                            2023

Vice-voorzitter:  Stephan Kamphuis                                                               2022

Secretaris:  Henk Prins                                                                                   2021                   

Penningmeester:  Herman Nagelmaeker                                                      2022 

Ledensecretaris/webredactie:  Tonny Pool                                                    2021 

Bankrekening:  NL88 RABO 0345 8538 14  t.g.v. Senioren oudpolitieregio IJsselland      

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder één jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. 

De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 

Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. Treedt een bestuurder niet af volgens het rooster, dan blijft hij in functie totdat de algemene vergadering anders besluit.


Verslag bestuur 2020 (link werkt nog niet)


Links

Senioren Twente: https://seniorenpolitietwente.nl/

Senioren Gelderland Zuid:  https://www.senioren-pgz.nl/

Senioren Noord Oost Gelderland:  https://svpnog.nl/

Personeelsvereniging Gelderland Midden:  https://www.pvklavier.nl/

Senioren Brabant oost: https://excops.nl/