Bestuur

Sopij

Het bestuur van de Sopij wordt gevormd door:                                        Aftredend in: 


Voorzitter:  José Snijders                                                                               2025

Vice-voorzitter:  Stephan Kamphuis                                                             2025

Secretaris:  Henk Prins                                                                                   2024                 

Penningmeester:  Herman Nagelmaeker                                                      2025 

Ledensecretaris/webredactie:  Tonny Pool                                                  2024 

Bankrekening:  NL88 RABO 0345 8538 14  t.g.v. Senioren Oud Politieregio IJsselland      

Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Onder één jaar wordt verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. 

De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 

Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. Treedt een bestuurder niet af volgens het rooster, dan blijft hij in functie totdat de algemene vergadering anders besluit.


Enquète 2023

Het bestuur vraagt alle leden van de SOPIJ om een enquète in te vullen, zodat we nog meer kunnen voldoen aan de wensen van de leden. 

De enquète is inmiddels verspreid worden onder de SOPIJ-leden. 

Links

Senioren Twente: https://seniorenpolitietwente.nl/

Senioren Gelderland Zuid:  https://www.senioren-pgz.nl/

Senioren Noord Oost Gelderland:  https://svpnog.nl/

Personeelsvereniging Gelderland Midden:  https://www.pvklavier.nl/

Senioren Brabant oost: https://excops.nl/


Jaarverslag

Jaarverslagen SOPIJ 2021

Jaarverslagen SOPIJ 2022

Jaarverslag SOPIJ 2023 (binnenkort te lezen) 


Blauw Magazine

Per 2023 is het personeelsblad 24/7 en het politievakblad Blauw vervangen door het Blauw Magazine. Dit blad verschijnt 4 maal per jaar. 

Ontvang jij het blad niet thuis, meldt dit dan aan het bestuur via de pagina contact.