Verslagen 2021

JAARVERSLAG 2021 SOPIJ Secretaris

Het jaar 2021 betreft na de oprichting in 2019 het 2de volledig bestaans-jaar van Sopij.

Evenals in 2020 werden we ook dit jaar belemmerd in onze activiteiten door COVID-19.

Het bijgesloten verslag van de ledensecretaris geeft aan dat er op 31 december 2021 in totaal 295 betalende gepensioneerde leden zijn. Met dit ledenbestand gaan we het jaar 2022 in.

Ook dit jaar zijn ons helaas weer meerdere gepensioneerde leden ontvallen.

Het bijgesloten verslag van de penningmeester geeft aan dat Sopij in het jaar 2021 op basis van BVE-verdeling de bijdrage van de Nationale Politie heeft ontvangen. Dit betekende dat er voldoende financiële middelen aanwezig waren voor het organiseren van activiteiten voor de leden.

COVID-19 maakte ook dit jaar weer het organiseren van activiteiten erg onzeker.

Toch is er in de zomer een activiteit georganiseerd welke door 126 personen werden bezocht.

In een viertal sessies in de maanden juli/augustus kwamen groepen leden bij elkaar in de accommodatie de Brasserie Op Duur te Den Nul. Betreffende locatie bevindt zich in een informatiecentrum van Staatsbosbeheer en maakt deel uit van het gebied "de Duursche Waarden".

Op kosten van de vereniging werden de leden onthaald met koffie/thee en gebak. Ook werd een drankje aangeboden.

Tijdens deze 4 dagen durende bijeenkomsten werd aan de leden kenbaar gemaakt dat de jaarlijkse seniorenbijeenkomst gehouden zou worden op 18 november 2021 in zaal Restaurant Ripperda te Den Nul.

Hier werd door de leden enthousiast op gereageerd.

Ook werd de uitnodiging voor deze jaarlijkse bijeenkomst aan de gepensioneerde leden toegezonden.

Echter, ook deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst kon vanwege de uitgevaardigde nootmaatregelen geen doorgang vinden.

Mede door het cancelen van de jaarlijkse seniorenbijeenkomst heeft het bestuur van Sopij aan het eind van het jaar mede namens de Nationale Politie aan alle leden een Kerstkaart met bijgesloten een VVV-bon gezonden.

Evenals vorig jaar werd er een digitale ALV georganiseerd, waarbij er geen opmerkingen kwamen over het beleid van het bestuur. De periodiek aftredende secretaris Henk Prins de ledensecretaris/webredactie Tonny Pool werden voor een volgende termijn herkozen.

Huidige bestuur SOPIJ

aftredend:

voorzitter : Adrie Vaarkamp 2023

vicevoorzitter : Stephan Kamphuis 2022

secretaris : Henk Prins 2024

penningmeester : Herman Nagelmaeker 2022

ledensecretaris/ : Tonny Pool 2024

webredactie

Het bestuur van Sopij vergaderde in totaal 4 keer. Tijdens de laatste vergadering werd vanaf het politiebureau brieven met een Kerstkaart en VVV-bon naar alle leden gestuurd. Deze zijn met toestemming van de politie verstuurd in dienstenveloppen.

Belangrijke punten tijden de vergaderingen waren:

  1. organiseren van activiteiten voor de leden;

  2. in onze ogen oneerlijke verdeling van de bijdrage/subsidie van de Nationale Politie;

  3. hieromtrent een WOB-verzoek gedaan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De uitkomst van dit WOB-verzoek was dat er geen (landelijk) beleid is ten aanzien van de verdeling en controle van en op deze gelden.

Redenen genoeg om dit verder onder de aandacht te brengen.

Als bestuur besluiten we dit niet te doen. Er zullen geen winnaars zijn, maar uiteindelijk alleen verliezers.

We laten de zaak daarom verder rusten.

  1. Het laten maken van 500 flyers, bestemd om collega's die met pensioen gaan te attenderen op Sopij.

De flyers zijn ter hand gesteld van districtchef Ramon Arnhem. De flyers zullen bij exit gesprekken worden uitgereikt.

Het bestuur van Sopij bezocht de vergaderingen van de Nationale Politie eenheid Oost, welke telkens plaatsvonden te Apeldoorn.

Tijdens één van deze vergaderingen is de uitslag van het WOB-verzoek aan de vergadering bekend gemaakt en medegedeeld dat het bestuur van Sopij van verdere acties afziet.

Verder is daar gesproken over de openheid met betrekking tot het aantal betalende leden bij de verenigingen. Men stond hiervoor open. De eenheid Oost-Nederland gaf aan daar verder naar te kijken.

Zwolle, 13 januari 2022.

Henk Prins

secretaris SOPIJ


Verslag Penningmeester Sopij 2021

Op 1 januari 2021 was het voordelig saldo €. 3.675,64. De inkomsten in 2021 bestonden uit:

Bijdrage Nationale politie €. 4.208,00 en bijdrage leden €. 3.360,00.

Daarnaast heeft de Commissie Historisch Overzicht Politie(CHOPIJ) een bedrag van €.384,55 bij ons geparkeerd. Dit bedrag moest gewoon ergens ondergebracht worden en wij hadden toch al een rekening en dan kon daar ook controle op plaatsvinden. Het staat geheel los van SOPIJ.

De totale uitgaven bedroegen €. 6.274,79.

De uitgaven betroffen voornamelijk kosten cadeaubonnen €. 4.395,00; bezoek "Op duur" in Olst €. 1.020,00 ; 500 prints voor collega's die met pensioen gaan(Op deze manier attenderen wij ze hoe ze lid kunnen worden van SOPIJ) en kerstkaarten €. 96,80.

Daarnaast werden er jaarlijkse kosten gemaakt voor internet, Kamer van Koophandel en maandelijkse kosten aan de bank( €.13,45) en kilometervergoedingen naar vergaderingen in Apeldoorn. Ook zijn er terugbetalingen geweest aan 35 leden die contributie dubbel of teveel hadden betaald.

Op 31-12-2021 is het voordelige saldo voor SOPIJ €.4.968,85

Op 31-12-2021 is het voordelige saldo voor CHOPIJ €. 384,55

Op donderdag 27 januari 2022 hebben J. Berghuis en J. Lans de kascontrole gedaan en goedgekeurd. 

Herman Nagelmaeker.

penningmeester SOPIJ


Verslag Ledensecretaris 2021.

In 2021 is het ledental iets gedaald.

Op 31 december 2020 bedroeg het aantal leden: 292.

Op 31 december 2021 bedroeg het ledenaantal 295.

Door overlijden verloren wij in 2021 5 leden. (Hennie Rouw, Anjo Schneiders, John Dirksen, Wim Kosters, Wim Schepers)

Drie overleden leden hebben wel hun contributie 2022 afgedragen, terwijl twee leden na de betaling contributie 2022 hun lidmaatschap hebben opgezegd.

Nieuwe leden werden er bijgeschreven, 17 collega's

14 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.

Mutaties m.b.t. Nieuwe leden en leden welke hebben opgezegd of zijn overleden worden maandelijks doorgegeven aan de centrale organisatie van de politie Nederland.

Verslag webredactie WWW.SOPIJ.NL

Het beheer van de website verliep goed. Het gebruik van de website is gratis. Voor de domeinnaam wordt jaarlijks betaald.

Door de leden worden regelmatig nieuwe items aangedragen, welke in aanmerking kwamen voor vermelding op de website.

Van het overlijden van collega's wordt indien bekend zo spoedig mogelijk melding gemaakt op de site.

Diverse links naar interessante websites van politieorganisaties.

Tonny Pool

Ledensecretaris/webredactie

Sopij | 2022 | Welkom pensionada
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin